ระบบขอรับบริการอออนไลน์

 
 
 
วันที่ 13 ส.ค. 2565
วันที่ : *
ชื่อ-สกุล:*
เบอร์ติดต่อ :* 
เรื่อง: :* 
รายละเอียด :*
เอกสารไฟล์แนบ:
 (อัพโหลดภาพถ่ายบัตรประชาชน เป็นไฟล์ภาพ หรือ pdfก็ได้)
 
รูปที่ 1  

รูปที่ 2  

รูปที่ 3  

รูปที่ 4  

รูปที่ 5  

กรุณาป้อนข้อมูล * ให้ครบทุกช่อง
หมายเหตุ : เอกสารประกอบคำขอ
  • 1.ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

      - สำเนาบัตรประชาชนพร้อม เซ็นต์สำเนา

  • 2. ขอรับการสนับสนุนซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

   - สำเนาบัตรประชาชนพร้อม เซ็นต์สำเนา
   - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อม เซ็นต์สำเนา
   - ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี)

  • 3. ขอรับการสนับสนุนซ่อมถนน

   - สำเนาบัตรประชาชนพร้อม เซ็นต์สำเนา
   - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อม เซ็นต์สำเนา
   - ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี)

ป้อนรหัสยืนยัน :