กองการศึกษาฯ
 
 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
นายพงค์นที วิชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอัญชนา พุฒเปี้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตติกาล สีหนองดุม
พนักงานจ้างทั่วไป