ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองครก
 
 
นางสาวสุรีย์ เจริญพร
ครู ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองครก
นางฐิติมา พนมรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางณัฐกุล ภาโสภะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาววันทนีย์ อัตโต
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)